PLIGTER OG ETIK

PSYKOLOG MERAK LYKKEBERG – KØBENHAVN

Tavshedspligt

Efter psykologloven er alle psykologer omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt, uanset om de har autorisation og uafhængigt af, om de arbejder for en offentlig myndighed. Information om, at du har besøgt en psykolog, er også dækket af tavshedspligten.

 

Tilsyn

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet. Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer, uanset hvor den autoriserede psykolog er ansat, og hvad psykologen arbejder med. Psykolognævnet fører dermed tilsyn med autoriserede psykologers virke, såvel uden for sundhedsvæsenet, som inden for sundhedsvæsenet.

 

Journalpligt og -opbevaring

En autoriseret psykolog skal føre journal (ordnede optegnelser) over sin virksomhed (§ 14, stk). Den autoriserede psykolog skal opbevare sin journal forsvarligt i mindst 5 år, regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. (§ 14, stk. 2). Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Samtykke

Det er ikke nødvendigt med samtykkeerklæring i forbindelse med registrering af behandling af klienter, idet det reguleres af særlovgivning om pligten til at føre journal.

 

Aktindsigt

En autoriseret psykolog har pligt til efter anmodning at udlevere en kopi af journalen til den klient eller undersøgte, som journalen vedrører, medmindre afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andres private interesser taler imod, at den pågældende får aktindsigt i sin journal (§ 14, stk. 3 og 4).

Hvis den autoriserede psykolog vurderer, at der som følge heraf ikke kan gives aktindsigt i en journal eller i dele af en journal, skal psykologen begrunde afslaget på aktindsigt over for den person, der har bedt om aktindsigt. Hvis der er klageadgang, skal psykologen desuden vejlede herom.

 

Underretningspligt

Autoriserede psykologer har som fagpersoner en skærpet underretningspligt efter servicelovens kapitel 27 hvis de i deres virke bliver bekendt med, at:

  1. et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  2. et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
  3. et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
  4. et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.
     

Pligt til at videregive oplysninger

En psykolog har pligt til at videregive oplysninger eller til at handle i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. I de tilfælde er der ikke tale om et brud på tavshedspligten.

Det kan f.eks. være:

  • Underretninger efter serviceloven
  • Oplysninger, som psykologen har pligt til at give på forlangende af en myndighed
  • Oplysninger, der er nødvendige at videregive til brug for Psykolognævnets gennemførelse af tilsynet

 

Videregivelse af oplysninger efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kontakt psykolog Mehrak Lykkeberg
Vesterbro i København

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke