Privatlivspolitik for Psykolog Mehrak Lykkeberg

CVR. NR: 21983101

www.mehraklykkeberg.dk

 

ORIENTERING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Psykolog Mehrak Lykkeberg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig – i det omfang det er relevant for netop dig.

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mail adresse, telefonnr., køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger og behandlingshistorik (psykiatrisk)

 

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Dit behandlingsforløb hos mig
 • Afregningsformål
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. efter anmodning og med din samtykke
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre  uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastnings angreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1), (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2) (c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalpligt).
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (a) og 9 (2) (a).

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Dinero (afregningssystem mm)
 • Nordicway (Webhost inkl email)
 • Microsoft 365 Business, Outlook mail (sikker krypteret mail)
 • Revisor

 

Opbevarings- og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning, er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, som bestemmer at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6,stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på:

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Mehrak Lykkeberg

Sundevedsgade 18, 1751 København

Telefon: +45 26 14 96 98

 

Cookiepolitik

Læs cookiepolitikken her

 

Psykolog i København med kort ventetid

Jeg ikke har lange ventetider til behandling og du vil som regel kunne komme i gang med dit forløb, i min klinik på Vesterbro i København, indenfor et par uger.
(Bemærk at jeg ikke har overenskomstaftale med sygesikringen/henvisning fra egen læge)

Kontakt mig på kontaktformularen eller ring +45 26 14 96 98.

Kontakt psykolog Mehrak Lykkeberg
Vesterbro i København

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke